BrowserVersionOwn?TypeAs String
Chrome41.0.2224???
Chrome86.0.4240ownnumber0
CriOS85.0.4183???
Edge86.0.622ownnumber0
Edge87.0.651???
Edge87.0.658ownnumber0
Firefox68.0.0???
Firefox79.0.0ownnumber0
HeadlessChrome85.0.4183???
IE10.0.0inheritednumber0
KomodiaBot1.0.0???
Safari10.1.2ownnumber0

PropertiesChromeCriOSEdgeFirefoxHeadlessChromeIEKomodiaBotSafari