BrowserVersionOwn?TypeAs String
Chrome41.0.2224???
Chrome86.0.4240ownboolfalse
CriOS85.0.4183???
Edge86.0.622???
Firefox68.0.0???
HeadlessChrome85.0.4183???
IE10.0.0???
KomodiaBot1.0.0???
Safari10.1.2???

PropertiesChromeCriOSEdgeFirefoxHeadlessChromeIEKomodiaBotSafari