BrowserVersionOwn?TypeAs String
Analyzer0.2.0???
BingPreview1.0.0???
Chrome49.0.2623ownnullnull
Chrome69.0.3497???
Chrome70.0.3538ownnullnull
Chrome79.0.3945???
Chrome80.0.3987ownnullnull
Chrome85.0.4183???
Chrome86.0.4240ownnullnull
Chrome89.0.4354???
Chrome89.0.4386ownnullnull
Chrome90.0.4408???
Edge85.0.564???
Edge86.0.622ownnullnull
Edge87.0.651???
Edge87.0.658ownnullnull
Edge87.0.664???
Edge88.0.670ownnullnull
Edge88.0.705???
Firefox56.0.0???
Firefox78.0.0ownnullnull
IE10.0.0???
Safari4.0.0ownnullnull
Safari14.0.3???
SamsungBrowser13.0.0???
SFive80.0.0ownnullnull
YandexBot3.0.0ownnullnull

PropertiesAnalyzerBingPreviewChromeEdgeFirefoxIESafariSamsungBrowserSFiveYandexBot