BrowserVersionOwn?TypeAs String
ALAFISH89.0.4389???
AwarioSmartBot1.0.0???
Chrome35.0.2309???
Chrome68.0.3440ownnullnull
Chrome69.0.3497???
Chrome70.0.3538ownnullnull
Chrome72.0.3626???
Chrome74.0.3729ownnullnull
Chrome79.0.3945???
Chrome80.0.3987ownnullnull
Chrome85.0.4183???
Chrome86.0.4240ownnullnull
Chrome89.0.4354???
Chrome89.0.4386ownnullnull
Chrome90.0.0???
Chrome90.0.4430ownnullnull
Chrome91.0.4455???
Chrome91.0.4472ownnullnull
Chrome92.0.4491???
Edge17.17134.0???
Edge86.0.622ownnullnull
Edge87.0.651???
Edge87.0.658ownnullnull
Edge87.0.664???
Edge88.0.670ownnullnull
Edge88.0.705???
Edge90.0.818ownnullnull
Edge91.0.852???
Firefox51.0.0???
Firefox78.0.0ownnullnull
FxiOS33.0.0???
IE10.0.0???
IE11.0.0inheritednullnull
MLWCBot1.0.0???
Safari4.0.0ownnullnull
Safari7.0.0???
Safari13.0.4ownnullnull
Safari537.36.0???
SamsungBrowser14.0.0???

PropertiesALAFISHAwarioSmartBotChromeEdgeFirefoxFxiOSIEMLWCBotSafariSamsungBrowser