BrowserVersionOwn?TypeAs String
AppleWebit537.36.0???
BingPreview1.0.0???
Chrome41.0.2226ownnullnull
Chrome56.0.2924???
CriOS107.0.0???
Edge84.0.522???
Edge107.0.1418ownnullnull
Edge108.0.1462???
Firefox68.0.0???
Firefox90.0.0ownnullnull
Firefox92.0.0???
Firefox93.0.0ownnullnull
Firefox94.0.2???
Firefox95.0.0ownnullnull
FxiOS36.0.0???
Googlebot2.1.0???
HeadlessChrome106.0.5249???
IE11.0.0???
Mobile15.0.0???
render2.0.0???
Safari4.0.0???
Safari16.0.0ownnullnull
Safari16.1.0???
Safari16.2.0ownnullnull
Safari16.3.0???
SamsungBrowser17.0.0???
YandexBot3.0.0???

PropertiesAppleWebitBingPreviewChromeCriOSEdgeFirefoxFxiOSGooglebotHeadlessChromeIEMobilerenderSafariSamsungBrowserYandexBot