BrowserVersionOwn?TypeAs String
ALAFISH89.0.4389???
AwarioSmartBot1.0.0???
Chrome35.0.2309???
Chrome90.0.4430ownnullnull
Chrome91.0.4455???
Chrome91.0.4472ownnullnull
Chrome92.0.4491???
Edge17.17134.0???
Edge90.0.818ownnullnull
Edge91.0.852???
Firefox51.0.0???
FxiOS33.0.0???
IE10.0.0???
MLWCBot1.0.0???
Safari4.0.0???
SamsungBrowser14.0.0???

PropertiesALAFISHAwarioSmartBotChromeEdgeFirefoxFxiOSIEMLWCBotSafariSamsungBrowser