BrowserVersionOwn?TypeAs String
Chrome85.0.4183???
Chrome86.0.4240ownnullnull
CriOS85.0.4183???
Edge86.0.622ownnullnull
Edge87.0.651???
Edge87.0.658ownnullnull
Firefox68.0.0???
Firefox79.0.0ownnullnull
HeadlessChrome85.0.4183???
IE10.0.0???
KomodiaBot1.0.0???
Safari10.1.2???

PropertiesChromeCriOSEdgeFirefoxHeadlessChromeIEKomodiaBotSafari