BrowserVersionOwn?TypeAs String
AppleWebit537.36.0???
BingPreview1.0.0???
Chrome56.0.2924???
Chrome87.0.4280ownboolfalse
Chrome94.0.4590???
Chrome94.0.4606ownboolfalse
Chrome95.0.4624???
Chrome95.0.4630ownboolfalse
Chrome96.0.4648???
Chrome96.0.4652ownboolfalse
Chrome96.0.4655???
Chrome96.0.4662ownboolfalse
Chrome97.0.4675???
Chrome97.0.4692ownboolfalse
Chrome98.0.4723???
Chrome98.0.4744ownboolfalse
Chrome100.0.0???
Chrome100.0.4867ownboolfalse
Chrome101.0.4929???
Chrome101.0.4951ownboolfalse
Edge84.0.522???
Edge92.0.902ownboolfalse
Edge93.0.961???
Edge99.0.1150ownboolfalse
Firefox3.6.12???
Firefox90.0.0ownboolfalse
Firefox92.0.0???
Firefox93.0.0ownboolfalse
Firefox94.0.2???
Firefox95.0.0ownboolfalse
Firefox102.0.0???
FxiOS36.0.0???
IE11.0.0???
Mobile15.0.0???
render2.0.0???
Safari4.0.0???
Safari15.2.0ownboolfalse
Safari537.36.0???
YandexBot3.0.0???

PropertiesAppleWebitBingPreviewChromeEdgeFirefoxFxiOSIEMobilerenderSafariYandexBot