BrowserVersionOwn?TypeAs String
ALAFISH89.0.4389???
AwarioSmartBot1.0.0???
Chrome35.0.2309???
Chrome68.0.3440ownnumber1
Chrome69.0.3497???
Chrome70.0.3538ownnumber1
Chrome72.0.3626???
Chrome74.0.3729ownnumber1
Chrome76.0.3809???
Chrome78.0.3904ownnumber1
Chrome79.0.3945???
Chrome80.0.3987ownnumber1
Chrome89.0.4354???
Chrome89.0.4386ownnumber1
Chrome90.0.0???
Chrome90.0.4430ownnumber1
Chrome91.0.4455???
Chrome91.0.4472ownnumber1
Chrome92.0.4491???
Edge17.17134.0???
Edge86.0.622ownnumber1
Edge87.0.651???
Edge87.0.658ownnumber1
Edge87.0.664???
Edge88.0.670ownnumber1
Edge88.0.705???
Edge90.0.818ownnumber1
Edge91.0.852???
Firefox51.0.0???
FxiOS33.0.0???
IE10.0.0???
MLWCBot1.0.0???
Safari4.0.0ownnumber1
Safari7.0.0???
Safari537.36.0ownnumber1
SamsungBrowser14.0.0???

PropertiesALAFISHAwarioSmartBotChromeEdgeFirefoxFxiOSIEMLWCBotSafariSamsungBrowser