BrowserVersionOwn?TypeAs String
Chrome85.0.4183???
CriOS85.0.4183???
Edge86.0.622???
Firefox68.0.0???
IE10.0.0ownobject[object SVGPathSegLinetoHorizontalRel]
KomodiaBot1.0.0???
Safari10.1.2ownfunctionfunction SVGPathSegLinetoHorizontalRel() { [native code] }

PropertiesChromeCriOSEdgeFirefoxIEKomodiaBotSafari
length?????? 10.0.0
PATHSEG_ARC_ABS?????? 10.0.0
PATHSEG_ARC_REL?????? 10.0.0
PATHSEG_CLOSEPATH?????? 10.0.0
PATHSEG_CURVETO_CUBIC_ABS?????? 10.0.0
PATHSEG_CURVETO_CUBIC_REL?????? 10.0.0
PATHSEG_CURVETO_CUBIC_SMOOTH_ABS?????? 10.0.0
PATHSEG_CURVETO_CUBIC_SMOOTH_REL?????? 10.0.0
PATHSEG_CURVETO_QUADRATIC_ABS?????? 10.0.0
PATHSEG_CURVETO_QUADRATIC_REL?????? 10.0.0
PATHSEG_CURVETO_QUADRATIC_SMOOTH_ABS?????? 10.0.0
PATHSEG_CURVETO_QUADRATIC_SMOOTH_REL?????? 10.0.0
PATHSEG_LINETO_ABS?????? 10.0.0
PATHSEG_LINETO_HORIZONTAL_ABS?????? 10.0.0
PATHSEG_LINETO_HORIZONTAL_REL?????? 10.0.0
PATHSEG_LINETO_REL?????? 10.0.0
PATHSEG_LINETO_VERTICAL_ABS?????? 10.0.0
PATHSEG_LINETO_VERTICAL_REL?????? 10.0.0
PATHSEG_MOVETO_ABS?????? 10.0.0
PATHSEG_MOVETO_REL?????? 10.0.0
PATHSEG_UNKNOWN?????? 10.0.0
prototype???? 10.0.0? 10.0.0