BrowserVersionOwn?TypeAs String
Chrome85.0.4183???
CriOS85.0.4183???
Edge86.0.622???
Firefox68.0.0???
HeadlessChrome85.0.4183???
IE10.0.0ownobject[object SVGPathSegArcRel]
KomodiaBot1.0.0???
Safari10.1.2ownfunctionfunction SVGPathSegArcRel() { [native code] }

PropertiesChromeCriOSEdgeFirefoxHeadlessChromeIEKomodiaBotSafari
length??????? 10.0.0
PATHSEG_ARC_ABS??????? 10.0.0
PATHSEG_ARC_REL??????? 10.0.0
PATHSEG_CLOSEPATH??????? 10.0.0
PATHSEG_CURVETO_CUBIC_ABS??????? 10.0.0
PATHSEG_CURVETO_CUBIC_REL??????? 10.0.0
PATHSEG_CURVETO_CUBIC_SMOOTH_ABS??????? 10.0.0
PATHSEG_CURVETO_CUBIC_SMOOTH_REL??????? 10.0.0
PATHSEG_CURVETO_QUADRATIC_ABS??????? 10.0.0
PATHSEG_CURVETO_QUADRATIC_REL??????? 10.0.0
PATHSEG_CURVETO_QUADRATIC_SMOOTH_ABS??????? 10.0.0
PATHSEG_CURVETO_QUADRATIC_SMOOTH_REL??????? 10.0.0
PATHSEG_LINETO_ABS??????? 10.0.0
PATHSEG_LINETO_HORIZONTAL_ABS??????? 10.0.0
PATHSEG_LINETO_HORIZONTAL_REL??????? 10.0.0
PATHSEG_LINETO_REL??????? 10.0.0
PATHSEG_LINETO_VERTICAL_ABS??????? 10.0.0
PATHSEG_LINETO_VERTICAL_REL??????? 10.0.0
PATHSEG_MOVETO_ABS??????? 10.0.0
PATHSEG_MOVETO_REL??????? 10.0.0
PATHSEG_UNKNOWN??????? 10.0.0
prototype????? 10.0.0? 10.0.0