BrowserVersionOwn?TypeAs String
Chrome41.0.2224???
Chrome86.0.4240ownfunctionfunction RTCRtpTransceiver() { [native code] }
CriOS85.0.4183???
Edge86.0.622ownfunctionfunction RTCRtpTransceiver() { [native code] }
Edge87.0.651???
Edge87.0.658ownfunctionfunction RTCRtpTransceiver() { [native code] }
Firefox68.0.0???
Firefox79.0.0ownfunctionfunction RTCRtpTransceiver() { [native code] }
HeadlessChrome85.0.4183???
IE10.0.0???
KomodiaBot1.0.0???
Safari10.1.2???
Safari11.0.0ownfunctionfunction RTCRtpTransceiver() { [native code] }

PropertiesChromeCriOSEdgeFirefoxHeadlessChromeIEKomodiaBotSafari
length 86.0.4240? 86.0.622 79.0.0??? 11.0.0
prototype 86.0.4240? 86.0.622 79.0.0??? 11.0.0