BrowserVersionOwn?TypeAs String
Chrome41.0.2224???
Chrome85.0.4183ownfunctionfunction MediaKeys() { [native code] }
CriOS85.0.4183???
Edge86.0.622ownfunctionfunction MediaKeys() { [native code] }
Edge87.0.651???
Edge87.0.658ownfunctionfunction MediaKeys() { [native code] }
Firefox68.0.0ownfunctionfunction MediaKeys() { [native code] }
HeadlessChrome85.0.4183???
IE10.0.0???
KomodiaBot1.0.0???
Safari10.1.2???
Safari13.0.4ownfunctionfunction MediaKeys() { [native code] }

PropertiesChromeCriOSEdgeFirefoxHeadlessChromeIEKomodiaBotSafari
length 85.0.4183? 86.0.622 68.0.0??? 13.0.0
prototype 85.0.4183? 86.0.622 68.0.0??? 13.0.0