BrowserVersionOwn?TypeAs String
Chrome38.0.2125???
Chrome49.0.2623ownobject[object Object]
Chrome57.0.2987???
Chrome60.0.3112ownobject[object CSSRuleList]
Chrome69.0.3497???
Chrome70.0.3538ownobject[object CSSRuleList]
Chrome72.0.3626???
Chrome74.0.3729ownobject[object CSSRuleList]
Chrome79.0.3945???
Chrome80.0.3987ownobject[object CSSRuleList]
Chrome85.0.4183???
Chrome86.0.4240ownobject[object CSSRuleList]
Chrome89.0.4354???
Chrome89.0.4386ownobject[object CSSRuleList]
Chrome90.0.0???
Chrome90.0.4430ownobject[object CSSRuleList]
Chrome90.0.4600???
Chrome91.0.4472ownobject[object CSSRuleList]
Chrome92.0.4491???
Chrome92.0.4498ownobject[object CSSRuleList]
Chrome93.0.4522???
Chrome93.0.4557ownobject[object CSSRuleList]
Chrome93.0.4558???
Edge17.17134.0???
Edge86.0.622ownobject[object CSSRuleList]
Edge87.0.651???
Edge87.0.658ownobject[object CSSRuleList]
Edge87.0.664???
Edge88.0.670ownobject[object CSSRuleList]
Edge88.0.705???
Edge90.0.818ownobject[object CSSRuleList]
Edge91.0.852???
Edge91.0.864ownobject[object CSSRuleList]
Firefox51.0.0???
Firefox56.0.0ownobject[object CSSRuleListPrototype]
Firefox64.0.0???
Firefox70.0.0ownobject[object CSSRuleListPrototype]
Firefox78.0.0ownobject[object CSSRuleList]
FxiOS35.0.0ownobject[object CSSRuleList]
Goanna4.8.0???
IE10.0.0ownobject[object CSSRuleListPrototype]
Safari4.0.0ownobject[object CSSRuleList]
Safari7.0.0???
Safari10.1.2ownobject[object CSSRuleListPrototype]
Safari14.0.0ownobject[object CSSRuleList]
Safari537.36.0???
SamsungBrowser14.0.0???
Stargon3.9.1ownobject[object CSSRuleList]

PropertiesChromeEdgeFirefoxFxiOSGoannaIESafariSamsungBrowserStargon
constructor 49.0.0 86.0.622 70.0.0 35.0.0?? 10.0.0? 3.9.1
item 49.0.0 86.0.622 70.0.0 35.0.0?? 10.0.0? 3.9.1
length 49.0.0 86.0.622 70.0.0 35.0.0?? 10.0.0? 3.9.1