BrowserVersionOwn?TypeAs String
ALAFISH89.0.4389???
Chrome38.0.2125???
Chrome49.0.2623ownnumber3
Chrome69.0.3497???
Chrome70.0.3538ownnumber3
Chrome72.0.3626???
Chrome74.0.3729ownnumber3
Chrome79.0.3945???
Chrome80.0.3987ownnumber3
Chrome89.0.4354???
Chrome89.0.4386ownnumber3
Chrome90.0.0???
Chrome90.0.4430ownnumber3
Chrome91.0.4455???
Chrome91.0.4472ownnumber3
Chrome92.0.4491???
Edge17.17134.0???
Edge86.0.622ownnumber3
Edge87.0.651???
Edge87.0.658ownnumber3
Edge87.0.664???
Edge88.0.670ownnumber3
Edge88.0.705???
Edge90.0.818ownnumber3
Edge91.0.852???
Firefox51.0.0???
FxiOS33.0.0???
IE10.0.0???
Safari4.0.0???

PropertiesALAFISHChromeEdgeFirefoxFxiOSIESafari