BrowserVersionOwn?TypeAs String
ALAFISH89.0.4389???
AwarioSmartBot1.0.0???
Chrome35.0.2309???
Chrome89.0.4389ownnumber1
Chrome90.0.0???
Edge17.17134.0???
Firefox51.0.0???
FxiOS33.0.0???
IE10.0.0???
MLWCBot1.0.0???
Safari4.0.0???
Safari14.0.2ownnumber1
Safari14.0.3???
SamsungBrowser14.0.0???

PropertiesALAFISHAwarioSmartBotChromeEdgeFirefoxFxiOSIEMLWCBotSafariSamsungBrowser