BrowserVersionOwn?TypeAs String
ALAFISH89.0.4389???
Chrome35.0.2309???
Chrome78.0.3904ownnumber0
Chrome79.0.3945???
Chrome80.0.3987ownnumber0
Chrome89.0.4354???
Chrome89.0.4386ownnumber0
Chrome90.0.0???
Chrome90.0.4430ownnumber0
Chrome91.0.4455???
Chrome91.0.4472ownnumber0
Chrome92.0.4491???
Edge17.17134.0???
Edge86.0.622ownnumber0
Edge87.0.651???
Edge87.0.658ownnumber0
Edge87.0.664???
Edge88.0.670ownnumber0
Edge88.0.705???
Edge90.0.818ownnumber0
Edge91.0.852???
Firefox51.0.0???
FxiOS33.0.0???
IE10.0.0???
Safari4.0.0???

PropertiesALAFISHChromeEdgeFirefoxFxiOSIESafari