BrowserVersionOwn?TypeAs String
Chrome41.0.2224???
Chrome86.0.4240ownfunctionfunction Touch() { [native code] }
CriOS85.0.4183???
Edge86.0.622ownfunctionfunction Touch() { [native code] }
Firefox68.0.0???
HeadlessChrome85.0.4183???
IE10.0.0???
KomodiaBot1.0.0???
Safari10.1.2???
Safari11.0.0ownfunctionfunction Touch() { [native code] }

PropertiesChromeCriOSEdgeFirefoxHeadlessChromeIEKomodiaBotSafari
length 86.0.4240? 86.0.622???? 11.0.0
prototype 86.0.4240? 86.0.622???? 11.0.0