BrowserVersionOwn?TypeAs String
Chrome38.0.2125???
Chrome65.0.3312ownnumber1
Chrome68.0.3440???
Chrome75.0.3770ownnumber1
Chrome79.0.3945???
Chrome80.0.3987ownnumber1
Chrome89.0.4354???
Chrome89.0.4386ownnumber1
Chrome90.0.0???
Chrome90.0.4430ownnumber1
Chrome90.0.4600???
Chrome91.0.4455ownnumber1
Chrome93.0.4522???
Chrome93.0.4557ownnumber1
Chrome93.0.4576???
Edge17.17134.0???
Edge86.0.622ownnumber1
Edge87.0.651???
Edge87.0.658ownnumber1
Edge87.0.664???
Edge88.0.670ownnumber1
Edge88.0.705???
Edge90.0.818ownnumber1
Edge91.0.852???
Edge91.0.864ownnumber1
Firefox51.0.0???
Firefox70.0.0ownnumber1
FxiOS35.0.0ownnumber1
Goanna4.8.0???
IE10.0.0???
Safari4.0.0ownnumber1
Safari7.0.0???
Safari10.1.2ownnumber1
Safari11.0.0???
Safari14.0.0ownnumber1
Safari537.36.0???
SamsungBrowser14.0.0???
Stargon3.9.1ownnumber1

PropertiesChromeEdgeFirefoxFxiOSGoannaIESafariSamsungBrowserStargon