BrowserVersionOwn?TypeAs String
ALAFISH89.0.4389???
AwarioSmartBot1.0.0???
Chrome35.0.2309???
Chrome68.0.3440ownnumber0
Chrome69.0.3497???
Chrome70.0.3538ownnumber0
Chrome72.0.3626???
Chrome74.0.3729ownnumber0
Chrome79.0.3945???
Chrome80.0.3987ownnumber0
Chrome85.0.4183???
Chrome86.0.4240ownnumber0
Chrome89.0.4354???
Chrome89.0.4386ownnumber0
Chrome90.0.0???
Chrome90.0.4430ownnumber0
Chrome91.0.4455???
Chrome91.0.4472ownnumber0
Chrome92.0.4491???
Edge17.17134.0???
Edge86.0.622ownnumber0
Edge87.0.651???
Edge87.0.658ownnumber0
Edge87.0.664???
Edge88.0.670ownnumber0
Edge88.0.705???
Edge90.0.818ownnumber0
Edge91.0.852???
Firefox51.0.0???
Firefox70.0.0ownnumber0
FxiOS33.0.0ownnumber0
IE10.0.0???
MLWCBot1.0.0???
Safari4.0.0ownnumber0
Safari7.0.0???
Safari10.1.2ownnumber0
Safari537.36.0???
SamsungBrowser14.0.0???

PropertiesALAFISHAwarioSmartBotChromeEdgeFirefoxFxiOSIEMLWCBotSafariSamsungBrowser